Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός σε εργατικό δυστύχημα στο μεταλλείο Μαύρες Πέτρες

Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός σε εργατικό δυστύχημα στο μεταλλείο Μαύρες Πέτρες
ÆçìéÝò óå ìç÷áíÞìáôá êáé ï÷Þìáôá ôçò åôáéñåßáò Åëëçíéêüò ×ñõóüò óôéò ÓêïõñéÝò ×áëêéäéêÞò, ìåôÜ áðü åìðñçóôéêÞ åðßèåóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôá îçìåñþìáôá ôçò ÊõñéáêÞò áðü áãíþóôïõò óôï åñãïôÜîéï. ÓêïõñéÝò ×áëêéäéêÞò, ÊõñéáêÞ 17 Öåâñïõáñßïõ 2013 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓΥπό διερεύνηση από την Αστυνομία και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος είναι τα αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Χαλκιδικής. Η εταιρεία Ελληνικός