Η Ελληνική «ποσοτική χαλάρωση» μπορεί να ξεκινήσει με καλυμμένα ομόλογα

Η Ελληνική «ποσοτική χαλάρωση» μπορεί να ξεκινήσει με καλυμμένα ομόλογα

Οι εξαιρέσεις από τις συνηθισμένες απαιτήσεις αξιολόγησης ισχύουν για την Ελλάδα και την Κύπρο


H επιλεξιμότητα των ελληνικών κρατικών ομολόγων για αγορά από την ΕΚΤ παραμένει αμφισβητήσιμη,  οπότε μια πιθανή λύση βρίσκεται στην αγορά καλυμμένων ομολόγων.


Τα καλυμμένα ομόλογα είναι ομόλογα σταθερού εισοδήματος, εκδίδονται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και αποτελούν εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας καθώς αγοράζονται συνήθως από ασφαλιστικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές. Καλύπτονται από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία


Οι εξαιρέσεις από τις συνηθισμένες απαιτήσεις αξιολόγησης ισχύουν για την Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος αγορών καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένους ειδικούς κανόνες, όπως μηνιαία αναφορά των χαρακτηριστικών κάλυψης.


Ο αναλυτής της NordLB, Matthias Melms, δήλωσε πως αυτοί οι όροι πληρούνται από κάθε εκδότη καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα.


Συνεπώς, αν οι ελληνικές τράπεζες ακολουθήσουν το παράδειγμα του δημοσίου και επιδιώξουν να προσφύγουν στην αγορά ομολόγων και να εκδώσουν νέα καλυμμένα ομόλογα, αυτές οι εκδόσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για το QE της ΕΚΤ.