Μειώνεται ο χρόνος αναρτήσεων εταιρικών δεδομένων στο ΓΕΜΗ

Μειώνεται ο χρόνος αναρτήσεων εταιρικών δεδομένων στο ΓΕΜΗ

Οι σχετικές αλλαγές θα γίνουν στο πλαίσιο της αναθεώρησης και κωδικοποίησης των σχετικών νόμων


Στις απολύτως απαραίτητες πράξεις θα περιορίζεται ο έλεγχος των περιφερειών στα έγγραφα των επιχειρήσεων που σήμερα υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν αναρτηθούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).


Κατ' αυτό τον τρόπο υπολογίζεται ότι θα ελαττωθεί δραστικά ο χρόνος αναρτήσεων στο ΓΕΜΗ, περιορίζοντας το φαινόμενο των πολύμηνων καθυστερήσεων που υπάρχουν σήμερα.


Οι σχετικές αλλαγές θα γίνουν στο πλαίσιο της αναθεώρησης και κωδικοποίησης των νόμων 2190/1920 και 3190/1955 περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αντιστοίχως, η οποία αναμένεται να έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2017. Σήμερα, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, όλες οι εταιρικές πράξεις, από ισολογισμούς και μεταβολές στα διοικητικά συμβούλια μέχρι τροποποιήσεις καταστατικών και αλλαγή εκπροσώπησης, πριν δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ, πρέπει να εγκρίνονται από τις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις Α.Ε. και ΕΠΕ.


Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: η επιχείρηση που θέλει να υποβάλει κάποιο έγγραφο προς δημοσίευση επισκέπτεται πρώτα την υπηρεσία ΓΕΜΗ. Εκεί καταθέτει τα προς δημοσίευση στοιχεία, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ οι υπάλληλοι του ΓΕΜΗ σκανάρουν τα έγραφα αν είναι σε έντυπη μορφή. Στη συνέχεια, προωθούν τα στοιχεία στην οικεία με την περιοχή δραστηριότητας της επιχείρησης περιφερειακή διεύθυνση Α.Ε. και ΕΠΕ. Η διεύθυνση προωθεί τον φάκελο στον αρμόδιο υπάλληλο που παρακολουθεί την επιχείρηση. Συντάσσεται πρωτόκολλο και αρχίζει ο έλεγχος νομιμότητας των στοιχείων. Αν τα στοιχεία είναι ορθά και πλήρη, τότε αποστέλλεται από την περιφέρεια το σχετικό αρχείο στην υπηρεσία ΓΕΜΗ προκειμένου να δημοσιευθούν στην ομώνυμη βάση δεδομένων.