Στην τελική ευθεία ο διορισμός των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 1998

Στην τελική ευθεία ο διορισμός των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 1998

Ανοίγει ο δρόμος για τον διορισμό των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που διενεργήθηκε το 1998, μετά την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερναρδάκη που καθορίζει τη διαδικασία.


Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:


  • Ο αρμόδιος υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Διοικητικού και κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που δύνανται να καλυφθούν από επιτυχόντες του ανωτέρω γραπτού διαγωνισμού για την κάλυψη.

  • Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, εκδίδει προκήρυξη η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, κλάδο και φορέα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και όποιο άλλο ζήτημα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), καθώς και πίνακα διοριστέων.

  • Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχαν καταταγεί στους πίνακες κατάταξης της υπ” αριθ. 8/1997 προκήρυξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβαν στο διαγωνισμό ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.

  • Μετά την δημοσίευση των πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ, εκδίδεται απόφαση κατανομής του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.